ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Stacionář Lipová

4. března 2019

Lipová 618/12, Havířov – Město, PSČ 736 01.

Kontakty
Sociální pracovnice:
Mgr. Jana Dungelová
Tel.: 596 813 388, 737 077 990
e-mail: socialnilipova@sante-havirov.cz             
 

Provozní doba je v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin. 
 
Poslání
Posláním Stacionáře Lipová v Havířově je umožnit lidem s mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením, prožívat den aktivně a formou aktivizačních činností u nich snižovat potřebnou míru podpory v jejich životě.
Cíl služby
Našim cílem je udržet a rozvinout dovednosti klienta v takové míře, aby zvládal běžné denní záležitosti, dokázal komunikovat se svým okolím v běžných situacích, realizoval své zájmy na základě individuálních schopností a možností s co nejmenší mírou potřebné podpory.

Dílčí cíle
Cílem poskytování naší sociální služby je klient, který podle svých individuálních schopností:
• získá a využije své dovednosti a schopnosti potřebné pro zvládání běžných denních činností v péči o vlastní osobu a bydlení
• získá a využije své komunikační dovednosti v běžném společenském prostředí
• vytváří svůj vlastní program pro aktivní prožívání dne
• je schopný rozhodovat se a uvědomovat si rizika

Zásady služby
• Přiměřená podpora – klientům poskytujeme přesně takovou míru podpory, kterou potřebují.
• Individuální přístup – respektujeme osobnost, schopnosti, povahové vlastnosti a osobní tempo klientů.
• Etický přístup – službu poskytujeme takovým způsobem, který vždy zachovává lidskou důstojnost klientů.
• Týmový způsob práce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zaměstnanců.

Cílová skupina služby
Dospělí lidé ve věku 19 až 70 let s lehkým a středně těžkým mentálním postižením, popřípadě v kombinaci s tělesným či smyslovým postižením.

Odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“) můžeme pouze, pokud
• osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme
• nemáme dostatečnou kapacitu
• osobě byla vypovězena smlouva o poskytování naší sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby
Denní kapacita je 23 klientů, v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin.

Místo poskytování sociální služby
Sociální služba je poskytována ve středisku Stacionář Lipová, na ul. Lipová v Havířově, ve dvoupodlažní budově s výtahem a velkou zahradou v centru města, v dosahu městské i meziměstské hromadné dopravy. Budova střediska je bezbariérová.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Klientům poskytujeme přiměřenou podporu a pomoc při těchto základních činnostech: oblékání, svlékání, obouvání, výběr správného a přiměřeného oblečení vzhledem k počasí a společenské situaci, konečná úprava oděvu.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Klientům poskytujeme přiměřenou podporu a pomoc při osobní hygieně: mytí rukou, použití WC, česání vlasů, dle potřeby sprchování.


Poskytnutí stravy
Klientům poskytujeme přiměřenou podporu při stravování. Stravu poskytujeme ve formě oběda.


Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Součástí sociální služby jsou aktivizační činnosti. Prostřednictvím těchto činnosti získávají klienti nové podněty, učí se základním dovednostem spojených s běžným způsobem života.
Klienty podporujeme v sebeobsluze při stravování. Dovednosti při stravování a stolování si klienti mohou vyzkoušet na k tomu určených veřejných místech například v restauracích. Nacvičujeme přípravu jednoduchých studených i teplých jídel, používání kuchyňského náčiní.
Klienty vedeme k získání dovedností ve vhodném a přiměřeném oblékání.
Klienti se seznamují s jednotlivými činnostmi, které souvisejí se samostatným bydlením – údržba a úklid domácnosti, obsluha elektrospotřebičů, zavíraní oken, uzamykání dveří apod. Seznamujeme klienty s možnými riziky v domácnosti.
Klienty vedeme k získávání pracovních návyků, rozvíjíme pracovní dovednosti při skupinových aktivizačních činnostech, vedeme klienty k dodržování bezpečnostních pravidel. Seznamujeme je s možnostmi získávání pracovního uplatnění na trhu práce.
Činnosti v průběhu dne nabízíme časově rozvrženy takovým způsobem, který je ve společnosti považován za běžný.
Klienty seznamujeme s prací na počítači, s internetem, s obsluhou mobilního telefonu, hospodařením s penězi, nákupy a dalšími dovednosti, které jsou pro ně z hlediska samostatného života důležité. Učíme klienty orientovat se v čase a prostoru. Poskytujeme klientům činnosti, které nejsou zaměřené pouze na aktivizaci, ale také na jejich odpočinek, např. relaxace formou arteterapie v kreativním ateliéru.  Klienty podporujeme v jejich samostatném plánování aktivního prožívání dne, seznamujeme s volnočasovými zájmovými aktivitami, sportovními činnostmi, podporujeme je v přijímání zdravého životního stylu a pochopení jeho principů.
Aktivity, spojené s rozvojem soběstačnosti, jsou u jednotlivých klientů rozvíjeny formou individuálního plánu.

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Využíváme nabídky kulturních a společenských aktivit v rámci města i mimo něj, např. výstavy, kina, divadelní představení, s klienty navštěvujeme městskou knihovnu.


Sociálně terapeutické činnosti
Vedeme klienty k rozvoji nebo udržení sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Zdokonalujeme klienty v komunikaci, rozšiřujeme slovní zásobu, učíme klienty pravidlům komunikace v běžném sociálním prostředí. Formou rozhovorů rozvíjíme dovednosti klientů tak, aby uměli vyjadřovat své potřeby a přání. V rámci rozvoje sociálních vztahů mezi klienty pořádáme a účastníme se společenských akcí, sportovních soutěží, kulturních projektů. Klienty seznamujeme s pravidly partnerského soužití.
Společně s klienty hledáme způsoby možné podpory tak, aby byli v rámci svých možností co nejméně závislí na poskytované službě, čímž se zvyšuje kvalita jejich života.


Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Klienti jsou pravidelně seznamováni se svými právy a to takovou formou, aby jim co nejvíce porozuměli. Sociální pracovnice poskytuje podporu klientům při pochopení a vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, při vyřizování úřední korespondence poskytuje sociálně právní pomoc, sociální poradenství.

Nabízené fakultativní služby
Poskytovatel nabízí tyto druhy fakultativních služeb: perličková koupel, perličková lázeň nohou, zajištění převozu klienta služebním vozidlem ze zdravotních důvodů, návštěva bazénu. Fakultativní služby jsou poskytovány v době poskytování sociální služby (provozní doba) v prostorách střediska Stacionáře Lipová dle druhu fakultativní služby a aktuálního ceníku.

Ceník služeb Stacionář Lipová

Jednání se zájemcem o sociální službu
Při jednání se zájemcem o službu se hledá shoda mezi očekáváním, představou a požadavky zájemce a možnosti poskytovatele je realizovat. Poskytovatel se zájemcem formuluje jeho nepříznivou sociální situaci. Na základě znalosti této situace hledá možnosti, jakým způsobem může pozitivně jeho situaci řešit, s ohledem na začleňování do běžné společnosti. V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici či vedoucí sociálního útvaru organizace. Formulář „Žádost o poskytování sociální služby“ je k dispozici na webových stránkách organizace. Žádosti jsou evidovány ve středisku u sociální pracovnice.

Smlouva o poskytování sociálních služeb
Smlouva je uzavírána na základě procesu jednání, kde se zjišťuje nepříznivá sociální situace zájemce, pro její řešení je sestaven individuální plán, který stanovuje konkrétní rozsah poskytované služby. Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění o poskytnutí služby.
Úhrada za poskytovanou službu je sjednána ve smlouvě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vnitřními předpisy poskytovatele.
Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Poskytovatel pouze v případech, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou upraveny ve smlouvě.

Způsob vyřizování stížností klientů
Klient, opatrovník má právo podat stížnost v písemné nebo ústní podobě, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne podání. Stížnost je možné podat kterémukoliv zaměstnanci střediska.

Další možnosti podání stížnosti
ředitelka organizace SANTÉ, Mgr. Michaela Rosová, Tajovského 1156/1,
736 01, Havířov – Podlesí, tel.: 596 411 026

zřizovatel organizace SANTÉ, Statutární město Havířov, Odbor sociálních věcí
Svornosti 2, 736 01, Havířov – Město, tel.: 569 803 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117,
70200 Ostrava 2 - Moravská Ostrava, tel.: 595 622 222

Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39,
602 00, Brno, tel.: 542 542 111

Liga lidských práv, Bratislavská 215/31, 602 00, Brno, tel.: 545 210 446

Český helsinský výbor, Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1, tel.: 220 515 188
 

 

 


 

Soubor ve formátu application/msword

Žádost o poskytování sociální služby Stacionář Lipová

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 35KB | Počet stažení: 652xPartneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace