ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

MIKADO

1. března 2019

Tajovského 1156/1, Havířov – Podlesí, PSČ 736 01.

Kontakty                                                                    
Sociální pracovnice:                                                 
Bc. Michaela Hlaváčová, DiS.                                       Bc. Lenka Maroš Kapitanová, DiS.
Tel.: 596 411 026, 776 770 058                                Tel.: 596 411 026, 702 265 953
e-mail: socialnimikado@sante-havirov.cz            e-mail: socialnimikado2@sante-havirov.cz


 
Provozní doba je v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hodin.
 
Poslání
Posláním denního stacionáře MIKADO v Havířově je poskytovat sociální službu dospělým lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením. Podporujeme klienty v činnostech, které vedou k sociálnímu začlenění a zkvalitnění jejich života. Nabízíme jim možnost aktivně prožívat dny.

Cíl služby
Dosažení co největší samostatnosti získáním nových dovedností a udržením stávajících schopností vedoucích k uplatnění v běžném životě.

Dílčí cíle
Cílem služby je klient, který podle svých individuálních schopností:
• je co nejméně závislý na pomoci druhých
• umí využít dosažené dovednosti v běžném životě
• je schopný rozhodovat se a uvědomovat si rizika
• aktivně prožívá den ve středisku i mimo něj

Zásady služby
• Přiměřená podpora – klientům poskytujeme přesně takovou míru podpory, kterou potřebují.
• Individuální přístup – respektujeme osobnost, schopnosti, povahové vlastnosti a osobní tempo klientů.
• Etický přístup – službu poskytujeme takovým způsobem, který vždy zachovává lidskou důstojnost klientů.
• Týmový způsob práce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zaměstnanců.


Cílová skupina služby
Dospělí lidé od 19 do 70 let s lehkým a středně těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením.

Odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“) můžeme pouze, pokud
• osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme
• nemáme dostatečnou kapacitu
• osobě byla vypovězena smlouva o poskytování naší sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy, v době kratší než 6 měsíců

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby
Denní kapacita je 57 klientů, v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hodin.

Místo poskytování sociální služby
Sociální služba je poskytována ve středisku MIKADO, na ul. Tajovského v Havířově,
v bezbariérové dvoupodlažní budově s velkou zahradou, v klidnější části poblíž centra města, v dosahu městské i meziměstské hromadné dopravy.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Klientům poskytujeme přiměřenou podporu a pomoc při těchto základních činnostech: oblékání, svlékání, obouvání, výběr správného a přiměřeného oblečení vzhledem k počasí a společenské situaci, konečné úpravy oděvu a zevnějšku.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Klientům poskytujeme přiměřenou podporu a pomoc při osobní hygieně: mytí rukou, použití WC, česání vlasů, mytí zubů, dle potřeby sprchování.

Poskytnutí stravy
Klientům poskytujeme stravování ve formě oběda s přiměřenou podporou při stravování.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Klienty podporujeme v soběstačnosti při péči o vlastní osobu. Nacvičujeme přípravu jednoduchých teplých a studených jídel, nápojů, používání kuchyňského náčiní. Soběstačnost při stravování uplatňujeme v praxi, a to formou stolování jak při nácviku ve středisku, tak v restauracích.
Klienty vedeme k získání dovedností spojených s oblékáním, i ve smyslu přiměřenosti dané situaci a počasí. Učíme klienty dbát o svůj zevnějšek, úpravu a čistotu oděvu, účes.
Klienty vedeme ke správnému přístupu k vlastnímu zdraví i zdraví druhých osob, ke zdravé životosprávě. Vedeme je ke kladnému vztahu ke sportu. Klienty učíme jak dbát o vlastní bezpečnost.
Klienty seznamujeme s jednotlivými činnostmi, které souvisí se samostatným bydlením, např. údržba a úklid domácnosti, obsluha elektrospotřebičů, s rizikem v domácnosti – zavíraní oken, uzamykání dveří apod.
Klienty vedeme k získávání pracovních návyků, rozvíjíme pracovní dovednosti při skupinových aktivizačních činnostech. Seznamujeme je s možnostmi získávání pracovního uplatnění na trhu práce.
Klienty podporujeme v zachování dovednosti čtení, psaní a počítání. Klienty učíme pracovat s počítačem, internetem, obsluhovat mobilní telefon, hospodařit s penězi, nakupovat a další dovednosti, které jsou pro ně z hlediska samostatného života důležité.
Učíme klienty orientovat se v čase a prostoru, samostatnému pohybu mimo středisko a vyřizovat osobní záležitosti například na úřadech.
Klientům poskytujeme možnost získat sportovní dovednosti a seznamujeme je s pravidly sportovních her, například fotbal, boccia, plavání, florbal. Poskytujeme klientům možnost využít muzikoterapii a arteterapii. Činnosti v průběhu dne jsou časově rozvrženy takovým způsobem, který je ve společnosti považován za běžný. Všechny tyto aktivity jsou u jednotlivých klientů rozvíjeny formou individuálního plánu.


Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Klienti jsou vedeni k tomu, aby co nejvíce a s co nejmenší mírou podpory využívali veřejné služby (využití služeb městské knihovny, obchodů, divadla, kina, sportovních zařízení, výstav).V rámci střediska rozvíjíme sociální vztahy mezi klienty. Podporujeme klienty v udržování vztahů s rodinou a přáteli i při navazování nových kontaktů. Využíváme spolupráci s dobrovolníky a studenty ze středních a vysokých škol.


Sociálně terapeutické činnosti
Vedeme klienty k rozvoji nebo udržování sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob. Rozvíjíme komunikační dovednosti klientů tak, aby uměli vyjadřovat své potřeby a přání, komunikovat v běžném sociálním prostředí v rámci platných společenských pravidel. Rozšiřujeme jejich slovní zásobu. V rámci rozvoje sociálních vztahů mezi klienty pořádáme společenské akce, diskotéky, oslavy narozenin, sportovní turnaje.
Klienty seznamujeme s pravidly partnerského soužití. Společně s klientem hledáme způsoby možné podpory tak, aby klient byl v rámci svých možností co nejméně závislý na poskytované službě nebo pomoci dalších osob, čímž se zvyšuje kvalita jeho života.

 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Klienti jsou pravidelně srozumitelnou formou seznamováni se svými právy. U klientů se snažíme zmírnit riziko jejich možného zneužití. Pomáháme klientům a opatrovníkům při vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, poskytujeme sociální poradenství, sociálně právní pomoc, pomoc při vyřizování úřední korespondence aj.


Nabízené fakultativní služby
Poskytovatel nabízí tyto druhy fakultativních služeb: perličková koupel, perličková lázeň nohou, inhalace, zajištění převozu služebním vozidlem ze zdravotních důvodů, návštěva bazénu.  Fakultativní služby jsou poskytovány v době poskytování sociální služby (provozní doba) v prostorách střediska MIKADO. Fakultativní služby jsou hrazeny dle aktuálního ceníku.

Ceník služeb MIKADO


Jednání se zájemcem o sociální službu
Při jednání se zájemcem o službu se hledá shoda mezi očekáváním, představou a požadavky zájemce a možnosti poskytovatele je realizovat. Poskytovatel se zájemcem formuluje jeho nepříznivou sociální situaci. Na základě znalosti této situace hledá možnosti, jakým způsobem může pozitivně jeho situaci řešit, s ohledem na začleňování do běžné společnosti. V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici či vedoucí sociálního útvaru organizace. Formulář „Žádost o poskytování sociální služby“ je k dispozici na webových stránkách organizace. Žádosti jsou evidovány ve středisku u sociální pracovnice.

Smlouva o poskytování sociálních služeb
Smlouva je uzavírána na základě procesu jednání, kde se zjišťuje nepříznivá sociální situace zájemce, pro její řešení je sestaven individuální plán, který stanovuje konkrétní rozsah poskytované služby. Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění o poskytnutí služby.
Úhrada za poskytovanou službu je sjednána ve smlouvě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vnitřními předpisy poskytovatele.
Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Poskytovatel pouze v případech, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou upraveny ve smlouvě.

Způsob vyřizování stížností klientů
Klient, opatrovník má právo podat stížnost v písemné nebo ústní podobě, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne podání. Stížnost je možné podat kterémukoliv zaměstnanci střediska.


Další možnosti podání stížnosti

ředitelka organizace SANTÉ, Mgr. Michaela Rosová, Tajovského 1156/1,
736 01, Havířov – Podlesí, tel.: 596 411 026

zřizovatel organizace SANTÉ, Statutární město Havířov, Odbor sociálních věcí
Svornosti 2, 736 01, Havířov – Město, tel.: 569 803 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117,
70200 Ostrava 2 - Moravská Ostrava, tel.: 595 622 222

Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39,
602 00, Brno, tel.: 542 542 888

Liga lidských práv, Burešova 6, 602 00, Brno, tel.: 545 210 446

Český helsinský výbor, Štefánikova 216/21, 150 00  Praha , tel.: 257 221 141
 
   


 

 


 

Soubor ve formátu application/msword

Žádost o poskytování sociální služby MIKADO

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 49KB | Počet stažení: 873x

Formát souboru neurčen

Vyjádření praktického lékaře k zařazení do cílové skupiny MIKADO

Typ souboru: file | Velikost souboru: 17KB | Počet stažení: 169xPartneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace