ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Odlehčovací služba

9. prosince 2019

Nerudova 351/12, Havířov - Město, PSČ 736 01

Kontakty:
Sociální pracovnice                             
Ing. Pavla Winklerová
Tel: 596 813 176, 604 952 744
e-mail: socialnichb@sante-havirov.cz

Nepřetržitý provoz

      


 Odlehčovací služba je poskytována od 1. 1. 2020

„Základním cílem poskytování pobytové odlehčovací sociální služby je poskytnout osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení individuální péči, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí. Cílem této služby je umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek či zajištění si osobních záležitostí.

Poslání:
Posláním odlehčovací služby v Havířově je podpora fyzických osob, které v domácím prostředí pečují o svého člena. Umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek. Umožnit pečující osobě možnost lékařského ošetření či hospitalizace v nemocničním či lázeňském zařízení. V době kdy nebude moci pečovat, mu zajistit péči o jeho příbuzného a umožnit mu čas na zotavenou.
 
Cíl služby: 
Zachování či zkvalitnění dosavadního způsobu života pečujících osob i klientů využívající službu.
 
Dílčí cíle:
• poskytnout rodinným pečovatelům potřebný čas k odpočinku od náročné péče o jejich blízké, pomoci jim nabrat nové síly proto, aby se o ně mohli i nadále doma starat
• umožnit osobám setrvat co nejdéle v jejich domácím prostředí a zůstat tak součástí přirozeného místního společenství, žít běžným a důstojným způsobem života
• podpora osoby při individuálním naplňování jejich biologických, psychologických a sociálních potřeb
• maximální podpora soběstačnosti osoby, která směřuje ke stabilizaci, příp. posílení jejích schopností a dovedností (podpora sebeobsluhy v oblasti oblékání, hygieny, stravování, pohybu apod.)
• aktivizace osob (motivace k nácviku sebeobsluhy, chůze, cvičení, trénink paměti apod.)
• pomoc při navazování sociálních kontaktů a zprostředkování kontaktu osoby se společenským prostředím 
• Vytvoření bezpečného a vlídného prostředí v zařízení
 
Zásady služby:
• Individualita péče postavená na potřebách a přáních klienta
• Důraz na zachování důstojnosti a kvality života
• Prosazování práv klienta
• Spolupráce s rodinou
• Podpora aktivního přístupu klienta k vlastnímu životu
 
Okruh osob, kterým je služba určena:
Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním, případně v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením, starší 15 let, o které pečuje osoba, která potřebuje nezbytný odpočinek od celodenní péče.
Cílem zařízení je poskytnout těmto osobám, které mají sníženou soběstačnost ubytování, stravování a péči a umožnit tak nezbytný odpočinek rodinnému pečovateli na přechodnou dobu.
 
1.Osoby s mentálním, případně v kombinaci s tělesným a smyslovým postižením od 15 – ti let, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči jiné osoby pro zajištění základních životních potřeb. Mentální postižení (lehké, středně těžké, těžké). Tělesné postižení v kombinaci s dalším postižením (mentální postižení, lehké smyslové postižení).
 
2. Pečující osoba
Jedná se o rodinu nebo jiné osoby (rodinní příslušníci, opatrovníci), kteří pečují o osoby se zdravotním postižením v jejich přirozeném prostředí.
 
Okruh osob, kterým není služba určena:
• zájemce nepatří do cílové skupiny poskytované sociální služby
• osoba, která je v důsledku svého zdravotního postižení trvale upoutána na lůžko a vyžaduje odbornou péči (polohovací lůžko, podávání výživy a léků přes PEG, ošetřovatelskou a zdravotní péči)
• osobám se smyslovou poruchou, která jim znemožňuje samostatný bezpečný pohyb po zařízení
• osobám s akutním či chronickým infekčním onemocněním, při kterém může být osoba přenašečem nemoci
• osobám s nestabilizovaným duševním onemocněním
• osobám, které vyžadují nepřetržitý dohled pracovníka v důsledku problémového chování
• budoucí klient je agresivní
• osobám s projevy chování, které narušují kolektivní soužití
• osobám, které jsou závislé na návykových látkách, s výjimkou kouření
• na osobu je činěn nátlak ze strany rodinného příslušníka (opatrovníka), nesouhlasí s poskytováním služby
 
Odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“) může SANTÉ pouze, pokud:
• zařízení má naplněnou kapacitu,
• osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
• zdravotní stav zájemce vylučuje poskytnutí sociální služby,
• osobě byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců smlouva o poskytnutí naší sociální služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.
 
Kapacita služby:
1 klient -  (jednolůžkový pokoj) v nepřetržitém provozu.
 
Rozsah poskytované služby:
Odlehčovací služba je poskytována jako pobytová služba s přechodným pobytem v zařízení Chráněné bydlení v Havířově. Je určená uvedené cílové skupině, široké veřejnosti převážně obyvatelům Havířova. Klient využívá službu v rozsahu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, v nepřetržitém provozu po dobu nejdéle 15 kalendářních dnů, tak abychom mohli vyhovět všem žadatelům. Pokud klient potřebuje pobyt prodloužit z důvodu nepříznivé situace v rodině, je možné smlouvu prodloužit, ale jen v případě, že bude volná kapacita. Službu je možno využít, v průběhu celého roku nejdéle však po dobu součtu 3 měsíců celkem.


Místo poskytování sociální služby:
Sociální služba je realizována v zařízení Chráněné bydlení, které je začleněno do obytného domu na ul. Nerudova v centru města, kde je využívána část přízemí a 1. patra. Zařízení je částečně bezbariérové, proto přihlížíme ke zdravotnímu stavu a náročnosti poskytované služby při umístění klienta do zařízení. Kapacita odlehčovací služby je jedno lůžko v jednolůžkovém pokoji v přízemí vedle sociálního zařízení. Pokoj je poskytovatelem vybaven nábytkem ve standardu skříň, postel, stůl, židle, ložními soupravami včetně povlečení a prostěradel, záclony. Služba nabízí klientům využití společných prostor, ve kterých mohou společně trávit volný čas či se věnovat svým koníčkům. Objekt je dispozičně řešen tak, aby měl klient dostatek prostoru pro relaxaci ve venkovním prostředí (zahrada střediska, velká terasa). Pokoj nemá vlastní koupelnu a WC. Sociální zařízení, jídelna, společenský pokoj, prádelna a zahrada s částečně zastřešenou terasou jsou pro všechny klienty společná s bezbariérovým přístupem.  Přízemí budovy je bezbariérové.
 
Dispoziční řešení prostor:
Služba je poskytována v zařízení Chráněné bydlení na ul. Nerudova 351/12 v centru města v zástavbě obytných domů s velmi dobrou dopravní dostupností a s dostupností ostatních veřejných služeb (v okolí jsou menší krámky, supermarket Billa, kadeřník, pedikúra, pošta, banka, bankomat, restaurační zařízení, MHD a meziměstská doprava, divadlo, kino, cukrárna, park apod.) Služba je poskytována v přízemí budovy, přístup do budovy je bezbariérový, nájezdová rampa, zábradlí. Na odlehčovací službu je vyčleněn jeden jednolůžkový pokoj s výměrou. cca 14 m2. Klient užívá tento jeden pokoj sám, pokoj je uzamykatelný. S ostatními klienty služby chráněné bydlení využívá společné sociální zařízení, koupelnu, společnou jídelnu, společenskou místnost (obývací pokoj) kuchyň, prádelnu, zahradu, zastřešenou terasu s pohodlným posezením.
Sociální zařízení: vana, WC pro imobilní klienty, sprchový kout, odkládací plocha, zrcadlo, umyvadlo.
Kuchyň: kuchyňská linka, lednička, vestavěné spotřebiče, sporák, myčka nádobí.
 
 
Služba zahrnuje tyto základní činnosti:
 
Pomoc při zvládaní běžných úkonů péče o vlastní osobu:
klientům poskytujeme pomoc při oblékání, svlékání, včetně speciálních pomůcek, pomoc při přesunu na vozík, pomoc při prostorové orientaci, pohybu ve vnitřním prostoru apod.
 
Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
klientům poskytujeme individuální podporu a pomoc při úkonech osobní hygieny: činnosti běžné denní hygieny – ranní a večerní hygiena, mytí vlasů, sprchování, koupání, česání, holení, použití WC.
 
Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
klientům je poskytována strava dle Ceníku úhrad Odlehčovací služby.
Stravu zajistí zcela Poskytovatel bez účasti klienta na přípravě stravy, nebo poskytneme pomoc při zajištění stravy. S tím souvisí podpora klientů s finanční gramotnosti při nákupu potravin, podpora při výběru a uchovávání potravin, podpora při volbě jídelníčku, podpora ve vyhledávání běžných stravovacích služeb v okolí a v rozhodování o způsobu stravování, podpora při samostatné přípravě jídel, přípravě surovin, servírování, nácvik vaření a zacházení s kuchyňskými spotřebiči.
 
Poskytnutí ubytování:
ubytování je poskytnuto v jednolůžkovém pokoji v přízemí budovy, kde je bezbariérový přístup, kde má klient zajištěno soukromí. Poskytovatel zajistí základní vybavení pokoje. Zajišťujeme praní, žehlení a drobné opravy prádla, případně v této činnosti klientům poskytujeme podporu. Klient využívá ostatní společné prostory v zařízení chráněné bydlení. Sociální zařízení, kuchyň, prádelna je společná.
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
v rámci kontaktu se společenským prostředím podporujeme klienty, případně poskytujeme doprovod klientům při návštěvách veřejných služeb, kulturních, společenských a sportovních akcí v rámci města i mimo něj (výstavy, kina, divadelní představení, městské knihovny). Provádíme nácvik samostatného pohybu po městě, samostatného cestování MHD.
Podporujeme klienty při osvojování pravidel slušného společenského chování a společného soužití v komunitě. Podporujeme klienty při vytváření a udržování vztahů s vrstevníky, se sousedy, zajištění neformální podpory v komunitě (sousedská výpomoc). V rámci střediska rozvíjíme sociální vztahy mezi klienty. Podporujeme klienty v udržování vztahů s rodinou a přáteli i při navazování nových kontaktů. Využíváme spolupráci s dobrovolníky a studenty ze středních a vysokých škol.
 
Sociálně terapeutické činnosti:
podporujeme klienty v sociálním začleňování do společnosti. Řešíme individuální nepříznivé sociální situace prostřednictvím ostatních uvedených činností. Sociální pracovnice a klíčový pracovník v rámci této činnosti vedou zejména rozhovory s klienty (jejich přání, kompetence, schopnosti, dovednosti, společně s klienty hledají cestu co nejmenší míry podpory).
 
Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
podporujeme klienty při porozumění a řešení situací, které nastaly nebo by mohly nastat, rizika vyplývající ze situací. Srozumitelně seznamujeme klienty s jejich právy a uplatňováním těchto práv. Sociální pracovnice poskytuje podporu při vyplňování formulářů, úředních tiskopisů, sociálně právní pomoci, pomoci při vyřizování úřední korespondence, sociálního poradenství, a to nejen klientům, ale i opatrovníkům, zákonným zástupcům. Využíváme metod AAK  a Snadného čtení pro porozumění psaným dokumentům.
 
 
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
podpora klientů při rozvíjení a uplatňování správných návyků společenského chování.
Podpora klientů při získávání, porozumění a sdělování všeobecných informací, formou rozhovoru s pracovníky a formou skupinových rozhovorů zaměřených na různá témata, využitím internetu a sdělovacích prostředků.
Podpora klientů při komunikaci s okolím.
Podpora klientů v oblasti partnerských vztahů.
Podpora klientů při získávání dovedností nezbytných pro samostatný a bezpečný pohyb, orientaci mimo středisko, manipulaci s penězi a nákupy (např. ošacení, potraviny, vstupné na kulturní a společenské akce, vyřizování osobních záležitostí na poště, úřadech a podobně).
Podpora klientů v pěstování stávajících a hledání nových zájmů a zálib a rozvíjené volnočasových aktivit mimo domov.
Podpora klientů při rozhodování v běžných záležitostech, uvědomování si, jaká rizika mohou některá rozhodnutí mít, (důsledky svého chování).
Podpora klientů ve volnočasových aktivitách, využívání zájmových a vzdělávacích kurzů.
 
Finanční podíl klienta na úhradě služby
Odlehčovací služba je dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, poskytována za úhradu. Cena služby se odvíjí dle skutečně spotřebovaného času a poskytnutých úkonů péče dle individuálních potřeb klienta. Úhrada za poskytované služby se skládá z úhrady za stravu, úhrady za péči, úhrady za ubytování a z úhrady za fakultativní služby. Cena za službu je součástí smlouvy. Pravidla pro výpočet měsíční úhrady za poskytované služby jsou uvedeny ve vnitřních pravidlech Poskytovatele.
 
Nabízené fakultativní služby
Doprava vozidlem spojená s vyřizováním osobních záležitostí klienta, které nejsou spojené s poskytováním služby. Zajištění dopravy vozidlem probíhá v rámci města i mimo město. Fakultativní služba je hrazena dle aktuálního ceníku.

Ceník služeb Odlehčovací služba

Jednání se zájemcem o sociální službu
Při jednání se zájemcem o službu se hledá shoda mezi očekáváním, představou a požadavky za příjemce a sociální službou. Zájemce ve spolupráci se sociální pracovnicí formulují nepříznivou sociální situaci. Na základě znalosti této situace, sociální pracovnice hledá možnosti, jakým způsobem může pozitivně situaci řešit, s ohledem na začleňování zájemce do běžné společnosti. V případě zájmu o poskytování sociálních služeb vyplní zájemce „Žádost o poskytování sociální služby“. Součástí žádosti je vyjádření praktického lékaře o vhodnosti k poskytování sociální služby. Formulář „Žádost o poskytování sociální služby“ je k dispozici na webových stránkách organizace. Žádosti jsou evidovány ve středisku u sociální pracovnice. V případě naplněné kapacity ve službě je zájemce zařazen do Evidence čekatelů.
 
Postup při výběru zájemce z Evidence čekatelů
Prioritou při výběru dalšího zájemce z evidence čekatelů bude přihlédnutí k životní situaci a zvážení potřebnosti sociální služby.
 
Smlouva o poskytování sociálních služeb
Smlouva je uzavírána na základě procesu jednání, kde se zjišťuje nepříznivá sociální situace zájemce, pro její řešení je sestaven individuální plán, který stanovuje konkrétní rozsah poskytované služby. Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění o poskytnutí služby. Úhrada za poskytovanou službu je sjednána ve smlouvě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vnitřními předpisy poskytovatele. Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Poskytovatel pouze v případech, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou upraveny ve smlouvě. Podklady pro uzavření smlouvy jsou zpracovány sociální pracovnicí střediska. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech.
 
Ukončení smlouvy
Klient a Poskytovatel se mohou kdykoliv vzájemně dohodnout na ukončení Smlouvy. K ukončení poskytování sociální služby může dojít dohodou, výpovědí, úmrtím klienta nebo zánikem služby. Klient může Smlouvu vypovědět kdykoliv bez udání důvodu. Poskytovatel může Smlouvu vypovědět, jestliže Klient porušuje hrubým způsobem povinnosti vyplývající ze smlouvy a z vnitřních předpisů Poskytovatele. Způsoby ukončení poskytování sociální služby jsou upraveny ve Smlouvě a ve vnitřních pravidlech služby.
 
Způsob vyřizování stížností klientů
Klient, pečující osoba, opatrovník, zákonný zástupce, rodinný příslušník má právo podat stížnost v písemné nebo ústní podobě, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne podání. Stížnost je možné podat kterémukoliv zaměstnanci střediska.
 
Další možnosti podání stížností

ředitelka organizace SANTÉ,
Mgr. Michaela Rosová,
Tajovského 1156/1 736 01, Havířov – Podlesí,
tel.: 596 411 026
 
zřizovatel organizace SANTÉ, Statutární město Havířov,
Odbor sociálních věcí Svornosti 2, 736 01, Havířov – Město,
tel.: 569 803 111
 
Krajský úřad Moravskoslezského kraje,
 28. října 2771/117, 70200 Ostrava 2 - Moravská Ostrava,
 tel.: 595 622 222
 
Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv,
Údolní 39, 602 00, Brno,
 tel.: 542 542 888
 
Liga lidských práv,
Burešova 6,  602 00, Brno,
tel.: 545 210 446
 
Český helsinský výbor,
Štefánikova 216/21, 150 00, Praha
tel.: 257 221 141
 
Soubor ve formátu application/msword

Žádost o poskytování sociální služby Odlehčovací služby

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 36KB | Počet stažení: 53x

Soubor ve formátu application/msword

Vyjádření praktického lékaře k poskytnutí pobytové služby Odlehčovací služba

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 38KB | Počet stažení: 344xPartneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace