ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Denní stacionář

1. března 2019

Čelakovského 1240/4, Havířov - Podlesí, PSČ 736 01

Kontakty
Sociální pracovnice: 
Bc. Veronika Macurová, DiS.
Tel.:597 582 896, 733 467 276
e-mail: socialnids@sante-havirov.cz


Provozní doba je v pracovních dnech od 7.00 do 16.00 hodin.


Poslání
Posláním Denního stacionáře v Havířově - Podlesí je poskytovat lidem s mentálním, případně kombinovaným postižením individuální podporu na základě jejich potřeb, aby dle svých možností a schopností směřovali ke kvalitnějšímu prožívání svého života.

Cíl služby
Našim cílem je udržet a rozvinout dovednosti klienta v takové míře, aby zvládal běžné denní záležitosti, dokázal komunikovat se svým okolím v běžných situacích, realizoval své zájmy na základě individuálních schopností a možností s co nejmenší mírou potřebné podpory.
 
Dílčí cíle
Cílem poskytování naší sociální služby je klient, který podle svých individuálních schopností:
• zvládá běžné úkony sebeobsluhy s co nejnižší mírou potřebné podpory
• dorozumí se se svým okolím a umí komunikovat v různých sociálních situacích
• zdokonalí své dovednosti a zájmy a tím bude kvalitněji prožívat svůj volný čas

Zásady služby
• Přiměřená podpora – klientům poskytujeme přesně takovou míru podpory, kterou potřebují.
• Individuální přístup – respektujeme osobnost, schopnosti, povahové vlastnosti a osobní tempo klientů.
• Etický přístup – službu poskytujeme takovým způsobem, který vždy zachovává lidskou důstojnost klientů.
• Týmový způsob práce – profesionalita poskytovaných služeb vychází z týmové spolupráce všech zaměstnanců.

Cílová skupina
Lidé ve věku od 15 do 64 let se středně těžkým až těžkým mentálním, případně kombinovaným postižením.

Odmítnout uzavřít smlouvu o poskytování sociálních služeb (dále jen „smlouva“) můžeme pouze, pokud
• osoba žádá o službu, kterou neposkytujeme,
• nemáme dostatečnou kapacitu,
• osobě byla vypovězena v době kratší než 6 měsíců smlouva o poskytnutí naší sociální služby z důvodů porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

Kapacita a rozsah poskytované sociální služby
Denní kapacita střediska je 19 klientů, v pracovních dnech od 7.00 hod. do 16.00 hod.

Místo poskytování sociální služby
Denní stacionář je dvoupodlažní bezbariérová budova, tvořící se sousední mateřskou školou jeden společný objekt, s vlastní zahradou a hřištěm. Do areálu se vstupuje zahradní branou, vchod do budovy je pro středisko samostatný. Celý objekt se nachází v klidnější části města, v přímém dosahu městské a meziměstské hromadné dopravy a v blízkosti autobusového nádraží.
Všechny prostory střediska jsou bezbariérové, tím garantujeme našim klientům volný a bezpečný pohyb po celém středisku.

Služba zahrnuje tyto základní činnosti
Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
Klientům poskytujeme přiměřenou míru podpory a pomoc při těchto základních činnostech: oblékání, obouvání, výběr správného a přiměřeného oblečení vzhledem k počasí a společenské situaci, konečné úpravy oděvu, při pohybu a přesunech.

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
Klientům poskytujeme přiměřenou míru podpory a pomoci při osobní hygieně (mytí rukou, použití WC, dle potřeby sprchování).

Poskytnutí stravy
Klientům poskytujeme přiměřenou míru podpory při podávání stravy. Stravu poskytujeme ve formě oběda.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Prostřednictvím aktivizačních činností klienty podporujeme v aktivním prožívání dne, v jeho plánování a v samostatné realizaci zájmových aktivit. Zdokonalujeme dovednosti klientů v oblasti uplatňování společenských zásad, navazování vztahů s druhými lidmi.
Využíváme různých forem alternativní komunikace a rozvíjíme schopnost porozumění mluvenému slovu. 
Dle individuálních schopností klientů rozvíjíme finanční gramotnost spojenou s nakupováním, zvládání obsluhy počítače a využití internetu. Učíme klienty orientovat se v čase a prostoru. Klienty podporujeme v samostatném plánování dne, seznamujeme je s různorodými zájmovými aktivitami, sportovními činnostmi, poskytujeme jim osvětu v oblasti zdravého životního stylu.
Další aktivity, spojené s rozvojem soběstačnosti, jsou u jednotlivých klientů rozvíjeny formou individuálního plánu.
 
 
Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Klienti jsou podporováni k tomu, aby co nejvíce a s co nejnižší mírou podpory využívali veřejných služeb (využití městské knihovny, obchodů a služeb, divadla, kina, sportovních zařízení, muzeí a výstav).V rámci střediska rozvíjíme sociální vztahy mezi klienty. Podporujeme klienty v udržování vztahů s rodinou a přáteli i při navazování nových kontaktů. Využíváme spolupráci s dobrovolníky a studenty ze středních a vysokých škol.

Sociálně terapeutické činnosti
Klienti si osvojují sociální dovednosti, potřebné pro život ve společnosti, např. komunikovat s druhými lidmi, vyřizovat své osobní záležitosti, rozhodovat se, hájit svůj názor, hledat různá řešení problému, orientovat se ve městě, využívat dopravní prostředky.
Klienti se mohou účastnit arteterapie, artefiletiky, dramaterapie a muzikoterapie, mohou využít bazální stimulaci na podporu schopnosti vnímání, komunikace a pohybu.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
Klienti jsou podporováni k projevení vlastní vůle, schopnosti sdělit své pocity a potřeby, dát najevo co se jim líbí, a co ne. Jsou seznamováni se svými právy a s možnostmi, jak svá práva hájit. Podporujeme je a pomáháme jim s vyřizováním jejich osobních záležitostí.

Nabízené fakultativní služby
Poskytovatel nabízí tyto druhy fakultativních služeb: perličková koupel, perličková lázeň nohou, inhalace, zajištění převozu služebním vozidlem ze zdravotních důvodů, návštěva bazénu.
Fakultativní služby jsou poskytovány v době poskytování sociální služby (provozní doba) střediska.
Fakultativní služby jsou poskytovány na přání klienta, u klienta omezeného ve svéprávnosti po předchozí dohodě s opatrovníkem. Poskytovatel si vyhrazuje právo neposkytnout nebo odložit provedení fakultativní služby ze závažných organizačních a personálních důvodů.

Ceník služeb - Denní stacionář
 
Jednání se zájemcem o sociální službu
Při jednání se zájemcem o službu se hledá shoda mezi očekáváním, představou a požadavky.
Zájemce ve spolupráci se sociální pracovnicí formulují jeho nepříznivou sociální situaci. Na základě znalosti této situace hledá možnosti, jakým způsobem může pozitivně jeho situaci řešit s ohledem na začleňování do běžné společnosti.
V případě zájmu o poskytování sociálních služeb se zájemce může obrátit na sociální pracovnici nebo vedoucí sociálního útvaru organizace. Formulář „Žádost o poskytování sociální služby“ je k dispozici na webových stránkách organizace. Žádosti jsou evidovány ve středisku u sociální pracovnice.

Smlouva o poskytování sociálních služeb
Smlouva je uzavírána na základě procesu jednání, kde se zjišťuje nepříznivá sociální situace zájemce, pro její řešení je sestaven individuální plán, který stanovuje konkrétní rozsah poskytované služby. Sociální služby jsou poskytovány na základě uzavřené písemné smlouvy podle § 91 Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění o poskytnutí služby.
Úhrada za poskytovanou službu je sjednána ve smlouvě v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vnitřními předpisy poskytovatele.
Klient může smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Poskytovatel pouze v případech, které stanovuje zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Výpovědní důvody a výpovědní lhůty jsou upraveny ve smlouvě.

Způsob vyřizování stížností klientů
Klient, opatrovník má právo podat stížnost v písemné nebo ústní podobě, aniž by tím byl jakýmkoliv způsobem ohrožen. Stížnosti jsou evidovány a vyřízeny nejpozději do 30 dnů ode dne podání. Stížnost je možné podat kterémukoliv zaměstnanci střediska.
 
 
Další možnosti podání stížností

ředitelka organizace SANTÉ, Mgr. Michaela Rosová, Tajovského 1156/1,
736 01, Havířov – Podlesí, tel.: 596 411 026

zřizovatel organizace SANTÉ, Statutární město Havířov, Odbor sociálních věcí
Svornosti 2, 736 01, Havířov – Město, tel.: 569 803 111

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 2771/117,
70200 Ostrava 2 - Moravská Ostrava, tel.: 595 622 222

Veřejný ochránce práv, Kancelář Veřejného ochránce práv, Údolní 39,
602 00, Brno, tel.: 542 542 111

Liga lidských práv, Bratislavská 215/31, 602 00, Brno, tel.: 545 210 446

Český helsinský výbor, Senovážné nám. 24, 116 47, Praha 1, tel.: 220 515 188
 

  
Soubor ve formátu application/msword

Žádost o poskytování sociální služby Denní stacionář

Typ souboru: *.doc | Velikost souboru: 49KB | Počet stažení: 637xPartneři Santé-Havířov

Další informace

Podpořte nás nakupováním na svých oblíbených e-shopech!
Věděli jste, že nyní můžete naší organizaci pomoct i obyčejným nákupen na internetu? Přidali jsme se do projektu GIVT, který podporuje neziskové organizace a sportovní kluby. Stačí, když nákupy, které děláte běžně, provedete přes portál GIVT. Část peněz z Vaší útraty bude darována nám! Je to opravdu jednoduché, zabere Vám to jen několik vteřin vašeho času. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc. Více zde.

Upravit Cookie předvolby

Přepnout na mobilní verzi

Kontakt

SANTÉ HAVÍŘOV
Tajovského 1156/1
736 01 Havířov-Podlesí
Tel.: 596 411 026
Fax: 596 411 025
reditel@sante-havirov.cz
IČ: 00847470, DIČ: CZ00847470

Bankovní spojení:
Česká spořitelna - 1666000319/0800

Kraj: Moravskoslezský
Obec: Havířov
Zřizovatel: Statutární město Havířov

Statutární zástupce:
Mgr. Michaela Rosová

Ostatní:
Naše organizace je zapsána v registru poskytovatelů sociálních služeb
 

Další informace